Servicii

Curly guy and brunette girl discusses the details of the contract in modern office
Sigma Tour Consulting

Servicii

În derularea contractelor de de consultanță privind întocmirea documentațiilor de atribuire, activitatea consultanților nostri va fi guvernată de urmatoarele principii:

Coworkers in a modern office have conversation about their project

Sunați-ne

+40 758 498 935

"Excelența face diferența!"

Sigma Tour Consulting

Serviciile asigurate de consultanții  SIGMA TOUR CONSULTING SRL  vor respecta legislatia română în vigoare, Legea 98/2016, Legea 99/2016,  HG 395/2016 și HG 394/2016, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, precum si orice altă legislatie cu aplicabilitate în domeniu.

Derularea contractului de servicii va viza prestarea serviciilor de consultanță atât pentru etapa de întocmire a Documentației de Atribuire în vederea publicarii în SICAP a procedurii de atribuire a contractelor pentru achiziția de produse, servicii sau lucrări, cât și activitatea de asistență până la semnarea contractelor, inclusiv elaborarea răspunsurilor la eventualele solicitări de clarificări formulate de eventualii ofertanți, respectiv la concilierea eventualelor contestații.

Research concept man hand on a laptop touchpad